وداع باشعبان
78 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2012 4:52:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شعبان الذي حففته منك باالرحمه و الرضوان.شعبان ماه رسول الله ص باهمه ي عظمت پايان يافت و ماه رمضان باهمه ي نورانيت خود روبه سويمان مي آيد. خدايا توفيق شكر گزاريت ازرهگذر روزه به ما عنايت كن و توفيق توبه و غلبه ي برنفس را!آمين!