ارکان زندگی ساز
69 بازدید
تاریخ ارائه : 7/7/2012 1:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

سه ركن زندگي ساز:

ايمان، علم و عقل

1-             «ياايها الذين آمنوا آمنوا....». خداشناسي،  خدا پرستي و روشن بودن دل به نور ايمان ركن اول زندگي انساني است.

 ايمان؛ معني بخش زندگي، و «نه» ي بزرگي است به پوچ گرايي.

شيريني زندگي به ايمان است.

 اميد به زندگي ثمره ي ايمان است.

هرگاه ايمان در قلبت كم فروغ شد، ذكر خدا و ياد آوري نعمت ها و اوصاف او تو را به خود آورده و سبب توبه و انابه و دل گرميت به خدا مي گردد.

 از كارهايي كه تاريكي دل را در پي دارد، مانند: سر زدن به سايت هاي خلاف اخلاق، پرهيز كن؛ چرا كه نور ايمان را به خاموشي مي برد: «لاتستوي الظلمات و لاالنور و لاالظل و لاالحرور و لاتستوي الاحياء و لا الامواه...».

 2-علم. ركن دوم زندگي ساز علم و دانش است.

امام سجاد (ع) فرمودند: «لويعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه و لوبسفك المهج و خوض اللجج»؛ اگر مردم مي دانستند به دست آوردن دانش چه گنجي است آن را با بهاي جان و گزاف به دست مي اآوردند.

 امروزه استكبار جهاني و زورگويان عالم پايه ي خود برعلم نهاده اند؟! با نيروي علم بشر را به بردگي كشانده اند!

 ياد آوري چند نكته در باره ي علم:

1-    پرسش سبب شكوفايي علم است. پيامبر دانش پرور ما فرمودند: «العلوم خزائن و مفتاحها السؤال». در پرسش علمي پا فشاري و ابرام كاري پسنديده است. يكي از مصاديق پسنديده ي لجاجت، اصراردر پرسش است؛ پيامبر فرمود: «من لج ولج».2-تفكر. تفكر، عبارت از تبديل كردن مجهول به معلوم از رهگذر انديشه است. تفكر، گوهري پايان ناپذير است كه مردم به شدت از آن غافل اند؛ و اتفاقا حلال بسياري از درد هاي بي درمان و مشكلات لاينحل همين تفكر است. پيامبر فرمود : «تفكر ساعه افضل من عباده سبعين سنه».

2-    كتابت. امام صادق (ع) فرمود: «قيدوا العلم بالكتاب» شيخ مفيد پس از هزار سال با كتاب هايش زنده است. او و مانند او با نوشتنْ خود را جاودانه كرده اند.

3-    عقل. ركن سوم زندگي ساز عقل است.

عقل، چراغ راه زندگي است. اگر عقل نباشد، علم و ايمان چندان سودي ندارند.

پيامبر اعظم فرمودند: «التودد الي الناس نصف العقل». مهر ورزي به مردم نيمي از عقل است. تقديم به دانش پژوهان به ويژه طلاب عزيز. هفدهم شعبان المعظم1433.